Aktualności

2018-01-25

Kredyt hipoteczny

Podczas procesu wyboru dewelopera oraz banku, który sfinansuje zakup nieruchomości. warto nawiązać współpracę z pośrednikami kredytu hipotecznego oraz nieruchomości. Są to specjaliści, którzy pomogą wybrać sprawdzonego dewelopera oraz kredyt hipoteczny. Deweloperzy, którzy prowadzą sprzedaż inwestycji muszą spełniać szereg wymogów prawnych, mających na celu zabezpieczenie środków przyjmowanych od klientów w ramach finansowania budowy lub zakupu nieruchomości. Podstawowym zabezpieczeniem jest rachunek powierniczy, który należy prowadzić dla klientów celem wpłacania tam środków w trakcie budowy, do którego nie ma dostępu, jeśli nie zostaną spełnione narzucone przez bank prowadzący kryteria - chodzi o terminowość postępu prac, finansowanie tylko danej inwestycji, a czasem wręcz zakończenie inwestycji. Dodatkowy wymóg to konieczność podpisywania umów zobowiązaniowych – deweloperskich w formie aktu notarialnego z wpisem roszczenia do księgi wieczystej o wybudowanie lokalu czy domu w trakcie budowy. Podstawowe źródła finansowania to środki własne na całość inwestycji oraz częściowe finansowanie kredytem bankowym. Można finansować tym samym kredytem zakup, budowę oraz wykończenie czy remont. Należy sporządzić samodzielnie lub poprzez osobę uprawnioną kosztorys planowanych prac, biorąc pod uwagę wartość poszczególnych elementów do wykonania i termin realizacji poszczególnych prac. Kredytowane wykończenie ma obejmować tylko elementy na stałe związane z lokalem czyli podłogi, ściany, instalacje, na stałe wbudowane meble. Kosztorys jest podstawą dla rzeczoznawcy majątkowego do uwzględnienia w operacie szacunkowym wzrostu docelowej wartości nabywanej. Ponieważ w ostatnich latach obserwujemy szybkie zmiany na rynku kredytów hipotecznych, które regulują zasady i tryb przyznawania finansowania, więc nie mając wystarczającej wiedzy dotyczącej tego, jak obecnie wygląda proces wyboru dewelopera oraz banku, warto skorzystać z rad specjalistów.

Czytaj dalej
2018-01-16

Rzeszów najlepszym samorządem 2017

Stolica Podkarpacia znów wysoko w ogólnopolskich rankingach. Tym razem Rzeszów nie miał sobie równych w rankingu opracowanym przez Związek Powiatów Polskich w kategorii „Miasta na prawach powiatu”. Rzeszów kolejny raz zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów w kategorii „Miasta na prawach powiatu”. To uprawnia stolicę Podkarpacia do posługiwania się tytułem „Dobry Polski Samorząd 2017”. Ranking opracowuje Związek Powiatów Polskich. Jest on podzielony na sześć kategorii: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Rzeszów w swojej kategorii okazał się najlepszy. Za stolicą Podkarpacia uplasował się Nowy Sącz i Legnica. W pierwszej dziesiątce znalazły się takie miasta, jak: Kalisz, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Chełm, Jelenia Góra, Słupsk i Piotrków Trybunalski.

Czytaj dalej
2018-01-15

Nowa minimalna powierzchnia mieszkania

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowela ustala minimalną powierzchnię użytkową, jaką musi mieć mieszkanie, na poziomie 25 m kw. 1 stycznia weszły zmiany w projektowaniu budynków. Zrezygnowano ze sztywnych przepisów określających minimalne wymiary lub powierzchnie poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład lokalu mieszkalnego. Ich celem jest wprowadzenie większej swobody projektowania i aranżacji mieszkań, przy zachowaniu właściwego standardu ich użytkowania. Zmieniono również stare przepisy determinujące wyposażenie kuchni, konieczność zapewnienia miejsca na pralkę automatyczną w łazience oraz brak możliwości zaprojektowania aneksu kuchennego połączonego z pokojem w mieszkaniu jednopokojowym. Budynek zlokalizowany na granicy działki może przylegać do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce, jeżeli jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Budowa taka od 1 stycznia 2018 r. jest dozwolona z mocy prawa i dotyczy każdego rodzaju zabudowy, a nie jedynie zabudowy jednorodzinnej, jak to miało miejsce dotychczas.

Czytaj dalej
2018-01-08

Notariusz w obrocie nieruchomościami

Rolą notariusza jest czuwać nad pewnością i legalnością transakcji. W przypadku transakcji obrotu nieruchomościami notariusz powinien czuwać nad zgodnością umowy z prawem oraz mieć na względzie świadomość jej uczestników i okoliczności w jakich dochodzi do transakcji. Świadomość stron powinna dotyczyć nie tylko co do przedmiotu umowy, jej rodzaju, ale także praw i obowiązków nabywcy, bowiem obowiązki notariusza ograniczają się tylko do danej czynności prawnej. Jeżeli w ocenie notariusza dana czynność naruszałaby prawo, ma on obowiązek odmowy jej dokonania. Odmowa może nastąpić również w wypadku stosowania gróźb, wywierania presji lub wprowadzenia w błąd jednej ze stron przez drugą. Zdarzają się również przypadki odmowy sporządzenia umowy sprzedaży, gdy o własność nieruchomości toczy się spór sądowy albo gdy pomiędzy stronami umowy przedwstępnej zawisł spór odnośnie wykonania przewidzianych w niej obowiązków warunkujących zawarcie umowy przyrzeczonej. Na odmowę dokonania czynności notarialnej każda ze stron może wnieść sprzeciw, który rozpatrywany jest przez sąd, co ma zapewnić obiektywną ocenę działań notariusza. Należy pamiętać, że wśród klauzul zgodnych z prawem są takie, które dają dużą swobodę ich kształtowania stronom. To strony decydują o wprowadzeniu do treści umowy elementów innych niż wymagane w danym przypadku przez prawo. Fakt, iż do umowy może zostać wprowadzonych wiele w pełni dozwolonych klauzul dodatkowych np. zadatek, kary umowne, zastrzeżenie warunku czy terminu, sprawia że pomoc notariusza może być niewystarczająca. Dlatego w konstruowaniu umowy biorą też udział pośrednicy, prawnicy, bądź inni profesjonalni doradcy stron. Pamiętajmy, że czynności prawne mające za przedmiot przeniesienie własności nieruchomości, czy też ustanowienie i zbycie ograniczonych praw rzeczowych wymagają dla swojej ważności zachowania formy aktu notarialnego. W przeciwnym razie sąd wieczystoksięgowy może odmówić wpisu zmian w księdze wieczystej nieruchomości.

Czytaj dalej
2017-12-29

Czym się rózni zarząd od zarządcy

Czym się różni zarząd od zarządcy, a zarządca od administratora Zarząd, zarządca,– często używamy tych pojęć zamiennie, gdy tymczasem każde z nich to osobny podmiot, który ma określoną rolę i obowiązki we wspólnocie mieszkaniowej. Wzajemne określenie relacji między tymi podmiotami jest ważne dla sprawnego funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota Mieszkaniowa musi posiadać organ uprawniony do jej reprezentacji i prowadzenia bieżących spraw. Chodzi o to, by miał kto zorganizować remont, odśnieżanie, podpisywać umowy na dostawę mediów, odbiór śmieci, zwoływać zebrania, organizować głosowania nad uchwałami, pilnować porządku domowego, odpowiadać w imieniu wspólnoty za naprawienie szkody, której ktoś doznał na itp. Takim organem jest albo zarząd albo zarządca - w zależności od wyboru sposobu zarządu przez daną wspólnotę. Własny zarząd to zwykle sąsiedzi Ustawa o własności lokali określa zarządcę jako podmiot, któremu powierzono zarząd wspólną, stąd sposób zarządu sprawowanego przez zarządcę określa się mianem „zarządu powierzonego” (w domyśle - na zewnątrz). Zarządcą może być osoba fizyczna (np. licencjonowany zarządca Jan Kowalski) lub prawna (np. miejski zakład gospodarowania nieruchomościami). Jeśli Wspólnota nie powierzyła zarządu podmiotowi zewnętrznemu, czyli nie wybrała zarządcy, to musi - aby sprawnie funkcjonować - wybrać zarząd, czyli organ składający się z jednej lub kilku osób, wyłącznie fizycznych, z grona właścicieli lokali lub spoza wspólnoty. Taki model określa się mianem „zarządu własnego", bo nie powierzonego podmiotowi trzeciemu.

Czytaj dalej
Porównywarka ofert