Aktualności

2019-03-22

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej obiektów starszych niż 20 lat- to projekt zmian prawa budowlanego nad którym pracuje ministerstwo inwestycji i rozwoju. Jak powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, do legalizacji potrzebne będzie oświadczenie właściciela, że budynek powstał ponad 20 lat temu, oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, uproszczona inwentaryzacja geodezyjna, a także ekspertyza budowlana, potwierdzająca, że obiekt jest bezpieczny, nadaje się do użytkowania i nie stwarza zagrożenia życia. Warunkiem jest jednak, że nie toczy się żadne postępowanie, tzn. że ani samorząd, ani sąsiedzi lub nadzór budowlany nie wnosił dotąd żadnych zastrzeżeń wobec nieruchomości. Właściciele budynków, wobec których toczą się jakiekolwiek postępowania, nie będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury. Legalizacja ma być łatwiejsza, szybsza i zwolniona z opłat. Zmiana przepisów ma na celu głównie wyprostowanie sytuacji prawnej wielu nieruchomości, a w konsekwencji umożliwienie bezpiecznego obrotu nimi oraz bezpiecznej ich eksploatacji w przyszłości. Przepisy mają wejść w życie początkiem 2020r.

Czytaj dalej
2019-03-15

Podatek od nieruchomości

15 marca mija termin spłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości. Podatek ten można opłacać w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, jednakże jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, to trzeba ją do 15 marca uiścić w całości. Osoby, które do tej pory nie otrzymały decyzji podatkowej, nie muszą podatku opłacać. Wysokość podatku od nieruchomości uchwalana jest corocznie przez radę gminy, przy czym nie może ona być wyższa od wartości ogłoszonych przez ministra finansów na dany rok podatkowy. Podatek od nieruchomości w 2019 r – stawki maksymalne: 1. Od gruntów: a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni, b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni, c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni, d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł od 1 m2 powierzchni. 2. Od budynków lub ich części: a. mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 3. Od budowli jest procentowa stawka - 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Warto też pamiętać, że rada gminy może różnicować wysokość podatku dla poszczególnych rodzajów gruntów biorąc pod uwagę lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

Czytaj dalej
2019-03-12

Ulgi podatkowe od 2019

Od 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne, które będą zbywały nieruchomości będą korzystały z ulgi mieszkaniowej na korzystniejszych warunkach. Ulga mieszkaniowa jest to zwolnienie z podatku dochodowego dla osób fizycznych. Dotyczy podatników, którzy nabyli nieruchomość w drodze zakupu bądź dziedziczenia a następnie zbyli ją przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Jeżeli uzyskany ze sprzedaży przychód zostanie przeznaczony na tzw. własne cele mieszkaniowe, wówczas wolny jest od podatku dochodowego. Do 31 grudnia 2018 r. ulga mieszkaniowa obowiązywała przez dwa lata.

Czytaj dalej
2019-03-05

Nieruchomości z rynku wtórnego

Mieszkania z rynku wtórnego cieszą się niesłabnącą popularnością. Mieszkania takie mają wiele zalet, jedną z nich jest atrakcyjna lokalizacja. Są one bowiem usytuowane w ścisłym centrum miasta lub miejscu otoczonym rozwiniętą siatką usług. Bliskość komunikacji miejskiej to niewątpliwie kolejny atut, podobnie jak pełna infrastruktura, czyli: sklepy, kościoły, przychodnie, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale itp. Często zaletą mieszkań z rynku wtórnego jest także ich atrakcyjna cena. Należy zwrócić uwagę, że coraz częściej mieszkania używane są remontowane i wykańczane, a więc nowy właściciel nie dość, że może od razu się wprowadzić, to dodatkowo nie ponosi kosztów remontu i urządzenia mieszkania. Te aspekty warto wziąć pod uwagę podczas dokonywania wyboru i porównywania cen lokali mieszkalnych. Często zaletą mieszkań z rynku wtórnego jest ponadto ich atrakcyjna cena. Niekiedy mieszkania takie wydają się być droższe niż mieszkania z rynku pierwotnego. Warto wiedzieć, że coraz częściej mieszkania używane są odświeżane i wykańczane, a więc nowy właściciel nie dość, że może od razu się wprowadzić, to dodatkowo nie ponosi kosztów remontu i urządzenia. Te aspekty warto wziąć pod uwagę podczas dokonywania wyboru i porównywania cen lokali mieszkalnych.

Czytaj dalej
2019-02-01

Przekształcenie użytkowania wieczystego- nowelizacja

Sejm przyjął w czwartek senacką nowelizację o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, która przewiduje, że na gruntach należących do Skarbu Państwa bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd.Senacka nowelizacja ustawy przewiduje, że jeżeli lokalny samorząd zdecyduje o wyższej bonifikacie niż 60 proc. proponowanych przez Skarb Państwa, to automatycznie na tym terenie zostanie ona podwyższona przez wojewodę do "samorządowego" poziomu. Nowelizacja ujednolica także zasady dotyczące udzielania bonifikat na przekształcenie gruntów pod garażami i miejscami postojowymi. W obowiązującej wersji ustawy wyraźnie wskazane zostały jedynie garaże. W praktyce zmiana daje samorządom możliwość udzielenia bonifikaty zarówno na przekształcenie gruntów pod garażami, jak i miejscami postojowymi. Na gruntach Skarbu Państwa takie bonifikaty będą wynikały wprost z ustawy.

Czytaj dalej
Porównywarka ofert