Najem instytucjonalny

Najem instytucjonalny

Nowym rodzajem najmu, który wszedł w życie  11 września 2017 roku jest najem instytucjonalny. Przy zawieraniu umowy najmu instytucjonalnego nie ma ograniczenia górnej granicy długości okresu najmu lokalu. Umowa musi być zawarta na określony czas, który może być bardzo długi, nawet kilkadziesiąt lat. Możliwość ta zapewnia obu stronom bezpieczeństwo w zakresie trwałości najmu. Dla najemcy jest to gwarancja zamieszkiwania w jednym miejscu, a wynajmujący ma zapewnionego lokatora na dłuższy czas.

Zaletą najmu instytucjonalnego są mniejsze wymogi niż w przypadku umowy najmu okazjonalnego. Wynajmujący ma też ułatwienia związane z usunięciem lokatora w przypadku zakończenia umowy najmu. Najemca nie musi wskazywać alternatywnego lokalu, w którym mógłby zamieszkać w przypadku zakończeniu najmu ani dołączać do umowy oświadczenia właściciela innej nieruchomości.

Umowa najmu instytucjonalnego związana jest też dla najemcy z niższymi kosztami. Wysokość kaucji zabezpieczającej nie może przekraczać trzykrotności miesięcznego czynszu obliczonego według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Z tytułu najmu instytucjonalnego, oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela, chyba że umowa przewidywała inne rozwiązanie. Również podwyższenie czynszu przez właściciela może być dokonane tylko i wyłącznie zgodnie z warunkami umowy.

Dokumentem koniecznym przy zawarciu umowy najmu instytucjonalnego jest oświadczenie najemcy, w którym zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie określonym przez wynajmującego, który nie może być  krótszy niż 14 dni. 

Gdyby najemca nie chciał opuścić zajmowanego lokalu, właściciel doręcza mu pisemne żądanie opróżnienia lokalu, które musi być urzędowo opatrzone poświadczonym podpisem właściciela. Gdy lokator nie zastosuje się do tego żądania, wynajmujący może wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. Po jej uzyskaniu może wystąpić od razu do komornika z wnioskiem o przeprowadzenie eksmisji lokatora. W razie konieczności opróżnienia lokalu, najemcy nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego. Nowe przepisy umożliwiają eksmitowanie nierzetelnych najemców bez skomplikowanej procedury eksmisyjnej.


Pełna treść artykułu dostępna na www.gazetaprawna.pl

Porównywarka ofert