Umowa przedwstępna- jaka forma

Umowa przedwstępna- jaka forma

Umowa przedwstępna określa warunki umowy przeniesienia własności i zawiera wzajemne przyrzeczenie stron, ułatwiając przygotowanie do umowy końcowej.

Definicję umowy przedwstępnej określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 389. § 1 tej ustawy, umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy, przy czym umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Do umowy przedwstępnej dochodzi zazwyczaj w sytuacjach, kiedy nabycie nieruchomości będzie możliwe w odległym czasie lub w sytuacji konieczności starania się nabywcy nieruchomości o kredyt w banku. Potrzeba zawarcia takiej umowy może wynikać również z przyczyn o innym charakterze, np. uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości lub zmiany jej stanu prawnego, uzyskania zezwolenia właściwego ministra na zakup nieruchomości, zezwolenia sądu na sprzedaż nieruchomości przez osobę niepełnoletnią, uzyskania warunków zabudowy, itp.

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości może, ale nie musi mieć formy aktu notarialnego. Umowa przedwstępna bez notariusza, zawarta w zwykłej formie pisemnej jest tak samo ważna, niemniej jednak umowa przedwstępna bez notariusza gorzej chroni na wypadek niewywiązania się z niej drugiej strony.

Elementy umowy przedwstępnej
Zgodnie z art. 389 kc umowa przedwstępna powinna zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, min.:

-przedmiot sprzedaży i cena przedmiotu sprzedaży.

-termin zawarcia umowy przyrzeczonej

- sposób i termin płatności części ceny w formie zaliczki lub zadatku
 

 

 

 

 

 

Porównywarka ofert