Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

15 marca mija termin spłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości.  Podatek ten można opłacać w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, jednakże jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, to trzeba ją do 15 marca uiścić w całości. Osoby, które do tej pory nie otrzymały decyzji podatkowej, nie muszą podatku opłacać.
Wysokość podatku od nieruchomości uchwalana jest corocznie przez radę gminy, przy czym nie może ona być wyższa od wartości ogłoszonych przez ministra finansów na dany rok podatkowy.

Podatek od nieruchomości w 2019 r – stawki maksymalne:

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni,
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. Od budynków lub ich części:
 3. mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 6. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 7. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 8. Od budowli jest procentowa stawka - 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Warto też pamiętać, że rada gminy może różnicować wysokość podatku  dla poszczególnych rodzajów gruntów biorąc pod uwagę lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

Porównywarka ofert