Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

26 kwietnia Sejm znowelizował ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy:

- działki rolne o powierzchni do 1 ha będą mogły kupić osoby nie będące rolnikiem

- na wsi można kupić tylko jedną działkę do 1 ha na cele nierolnicze, w mieście nie wprowadza się ograniczeń, co do ilości nabywanych nieruchomości

- zmniejszono okres w jakim należy osobiście prowadzić gospodarstwo rolne  z10 na 5 lat

- Zbycie nieruchomości przed tym okresem możliwe będzie za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie jak dotąd w wyniku orzeczenia sądu

- rozszerzono katalog osób na rzecz których można zbyć nieruchomość- o pasierba i rodzeństwo rodziców

- nieruchomości rolne mogą także nabywać za zgodą dyrektora KOWR uczelnie na cele dydaktyczne, raz państwowe i samorządowe osoby prawne na cele publiczne


Ustawę przyjęto wynikiem: za  239 posłów, przeciw było 144, a 21 wstrzymało się od głosu i skierowano do Prezydenta i marszałka Senatu

Porównywarka ofert